Nejčastější dotazy

Kam směřují peníze vybírané od rodičů?

Vybrané peníze „nejdou školce“, ale občanskému sdružení Klub rodičů a přátel MŠ Letadýlko.

 

Důvodů je několik, ale uvedu dva základní:

Klub vznikl proto, aby MŠ pomáhal (podrobnosti viz. dopis rodičům, stanovy). A přesto, že veškerou naši činnost provádíme ve svém volném čase, za soukromé prostředky (telefony, připojení na internet aj.) a bez nároku na odměnu, i tak je občas potřeba něco uhradit – od šanonu na písemnosti a razítko až po již v dopise rodičům uvedené náklady na přípravu projektů nebo cokoli jiného, na čem se shodne většina členů Klubu. O vybraných prostředcích mohou členové samozřejmě kolektivně rozhodovat.


Pokud by příspěvky „šly školce“, budou tyto prostředky zahrnuty do rozpočtu školky, o jehož účelovém využití rozhoduje zřizovatel MŠ, tedy město Český Brod. Školka ani Klub rodičů by pak o těchto prostředcích nemohli rozhodovat. Nehledě na to, že tím by se zvýšila příjmová stránka rozpočtu, což by v konečném důsledku mohlo znamenat, že zřizovatel pro příští rok školce (možná) přidělí nižší příspěvek.

 

Je platba příspěvku do Klubu povinná?

Platba je dobrovolná a jedná se o členský příspěvek (viz. Stanovy na https://www.mskollarova.estranky.cz/clanky/klub-rodicu/dokumenty/dokumenty-.html). Jak bylo uvedeno v dopise rodičům, na který reagujete, „Členy sdružení se mohou stát jak rodiče dětí, které navštěvují MŠ Kollárova, tak jejich další rodinní příslušníci, sympatizanti a další aktivní přátelé. Členem se stává každá dospělá osoba, která uhradí příspěvek v minimální výši 500 Kč na školní rok.“

Pokud tedy členský příspěvek uhradíte, stanete se členem Klubu rodičů a přátel MŠ Letadýlko a máte právo rozhodovat o činnosti Klubu i o použití vybraných finančních prostředků.
 

Jak se nezaplacení příspěvku odrazí na dětech neplatících rodičů?

Nijak. Nechceme trestat děti za to, že rodiče nechtějí či nemohou uhradit příspěvek. Neuhrazení příspěvku má za následek pouze to, že se příslušný rodič nestane členem Klubu rodičů a nemůže se podílet na jeho rozhodování. 

Proč peníze použijete na věci, které nelze financovat odjinud?

 Naše strategie je taková, že vybrané peníze nechceme „projíst“ - například nákupem pro MŠ spotřebního zboží (pastelky apod.), ale že chceme tyto prostředky pokud možno rozmnožovat a školce pomoci získat takové prostředky, které umožní i větší investice. A to tím, že nám pomohou při přípravě projektů do dotačních a grantových řízení. Jednoduše řečeno – vydáme např. 5 tisíc na projektovou dokumentaci pro žádost o dotaci ve výši 500 tisíc korun.

Pokud grant nebude přidělen, peníze se neztratí. Zůstávají na účtu Klubu, na který můžete kdykoliv na internetu nahlédnout  (viz  složka Klub rodičů - Informace) a jsou k dispozici. Rozhodnutí o jejich použití je na členech Klubu.