Pro rodiče předškoláků (upraveno)

04.09.2017 21:48

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na děti, které dosáhnou 5 let věku do 31. 8. před počátkem následujícího školního roku, vztahuje se také na děti, které již jeden rok plnily povinné předškolní vzdělávání, a bylo jim vydáno rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky o jeden rok.

 

1. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, probíhá 4 souvislé hodiny denně.

2. Počátek povinné doby je stanoven na 8 hodin.

3. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin. Právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno, není předchozí větou dotčeno (§ 34a odst. 3).

 

Zákonný zástupce dítěte plnícího povinné předškolní vzdělávání omlouvá nepřítomnost dítěte:

1/ při nemocnění – osobně, telefonicky, SMS třídní učitelce první den nepřítomnosti, vždy následuje písemná omluva do omluvného sešitu nebo emailem:             reditelka.mskollarova.cb@seznam.cz, nejdéle při příchodu dítěte po nemoci do MŠ.

2/ nenadálá absence - osobně, telefonicky, SMS třídní učitelce první den nepřítomnosti, vždy následuje písemná omluva do omluvného sešitu nebo emailem:       reditelka.mskollarova.cb@seznam.cz, nejdéle při příchodu dítěte do MŠ.

3/ plánovaná krátkodobá nepřítomnost (logopedie, alergologie…) – vždy předem osobně třídní učitelce, telefonicky, SMS, vždy následuje písemná omluva do       omluvného sešitu nebo emailem: reditelka.mskollarova.cb@seznam.cz, nejdéle při příchodu dítěte do MŠ.

 4/ plánovaná delší nepřítomnost (více než 3 dny) – vždy nejpozději týden před plánovanou nepřítomností písemná žádost (tiskopis u třídních učitelek) o uvolnění dítěte k rukám ředitelky, ředitelka posoudí žádost a doručí zákonnému zástupci písemné vyrozumění.

5/ neomluvená absence trvající déle než 3 dny – třídní učitelky oznámí tuto skutečnost ředitelce školy. Zákonní zástupci budou telefonicky nebo SMS zprávou vyzváni ředitelkou školy k nápravě (tzn. zákonný zástupce je povinen omluvit písemně nepřítomnost dítěte nejdéle do druhého dne od této výzvy). Nedojde-li ze strany zákonného zástupce k nápravě, vyzve ředitelka školy zákonného zástupce písemně.

Ředitelka mateřské školy je oprávněna požadovat doložení důvodu nepřítomnosti dítěte. Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy (§ 34a odst. 4).

Pokud zákonný zástupce nesplní tuto povinnost, oznámí ředitelka školy tuto skutečnost na místně příslušný OSPOD (Odbor sociálně – právní ochrany dětí).

 

Veškeré doklady prokazující důvody nepřítomnosti jsou archivovány.