Informace k zápisu pro rok 2018/2019

Co potřebujete k zápisu:

 
1/ Doklad o trvalém bydlišti dítěte: výpis z informačního systému evidence obyvatel - žádá zákonný zástupce dítěte, je nutné mít s sebou OP a rodný list dítěte
 
2/ OP zákonného zástupce
 
3/ Fotokopii rodného listu dítěte + originál k nahlédnutí
 
4/ Vyplněnou ŽÁDOST O PŘIJETÍ  (oboustranně, tj . na jednom listu) -  lze stáhnout zde:  Žádost_o_přijeti_2018.doc (38400)
 
5/ EVIDENČNÍ LIST DÍTĚTE (oboustranně, tj. na jenom listu) - lze stáhnout zde:  evidencni list.docx (16191)
 
6/  Vyjádření PPP nebo SPC, pokud požadujete přijetí dítěte se speciálními potřebami.
 
Tiskopisy si lze vyzvednou v MŠ osobně 24. 4. 2018 9.00 - 15.00 hod.. Zvoňte u hlavního vchodu.
 

Na přijetí nemá vliv pořadí přijetí žádostí.

Ve výjimečných případech lze dohodnout jiný termín na telefon. čísle 604 376 028.

 

Výsledky budou zveřejněny do 30 dnů od zápisu.

Kladná rozhodnutí budou zveřejněna pouze na stránkách MŠ a na dveřích u hlavního vchodu MŠ v podobě registračního čísla, které bude přiděleno každému dítěti u zápisu. Neposílá se poštou. Rozhodnutí o přijetí lze vyzvednout v MŠ.

Záporná rozhodutí budou zaslána.

 

Pro rodiče přijatých dětí se bude konat schůzka. Datum bude upřesněn u výsledků zápisu.

Přijaté děti se budou moci v doprovodu rodičů účastnit "zvykacích hodinek".

 

TĚŠÍME SE NA VÁS U ZÁPISU!

 
 

 

VÝBĚROVÁ KRITERIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ do mateřské školy pro školní rok 2018/2019

  1. děti do povinného posledního ročníku předškolního vzdělávání (zákon 561/2004 Sb., § 34, odst. 1, v platném znění) a děti s odkladem školní docházky a trvalým pobytem v Českém Brodě
  1. děti, které k 31. 8. 2018 dosáhnou 3 let věku, s trvalým bydlištěm v  Českém Brodě (podle věku – od nejstarších, vždy přednostně děti na celodenní docházku),
  1. ostatní děti (podle věku – od nejstarších, vždy přednostně děti na celodenní docházku).

      Kritéria se nesčítají, ale rozhoduje jejich pořadí. 

Český Brod  1. 3. 2018